Святият Дух е начинателят на духовния живот

Езекил 37:14 – След като вложа Духа Си у вас, ще оживеете; и ще ви отведа във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших, казва Господ.

Римляни 8:9-13 – Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас. И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.