Святият Дух и служителите

назначава и изпраща служители

Исая 48:16Приближете се към Мене, чуйте това; отначало не съм говорил скришно; откакто стана това, Аз бях там; и сега ме прати Господ Йехова и Духът Му.

Деяния 13:2И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал.

Деяния 20:28Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.

прави служителите способни да поучават

1 Коринтяни 12:8Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг – да говори със знание чрез същия Дух.

напътства служителите къде да проповядват

Деяния 8:29А Духът каза на Филип: Приближи се и придружи тази колесница.

Деяния 10:19И докато Петър още размишляваше за видението, Духът му каза: Ето, трима човека те търсят.

Деяния 10:20Стани, слез и иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил.

напътства служителите къде да не проповядват

Деяния 16:6 – И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия.

Деяния 16:7 – И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият Дух не им позволи.

напътства служителите какво да проповядват

1 Коринтяни 2:13 – Което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.