Съкращения на Библейските книги

Стар Завет

книга съкращения
Битие Бит Бт Бит. Бт.
Изход Изх Из Изх. Из.
Левит Лев Лв Лев. Лв.
Числа Чис Чс Чис. Чс.
Второзаконие Вт Втор Вт. Втор.
Исус Навиев ИсН ИН И.Н.
Съдии Съд Сд Съд. Сд.
Рут Рут Рт Рт.
1 Царе 1Ц 1Цар Ц1 1 Ц. 1 Цар.
2 Царе 2Ц 2Цар Ц2 2 Ц. 2 Цар.
3 Царе 3Ц 3Цар Ц3 3 Ц. 3 Цар.
4 Царе 4Ц 4Цар Ц4 4 Ц. 4 Цар.
1 Летописи 1Лт 1Лет 1 Лт. 1 Лет.
2 Летописи 2Лт 2Лет 2 Лт. 2 Лет.
Ездра Езд Езд.
Неемия Нем Неем Нем. Неем.
Естир Ес Ест Ес. Ест.
Йов Йв Йв.
Псалми Пс Пса Псалм Пс. Пса. Псалм.
Притчи Пр Прит Пр. Прит.
Еклисиаст Екл Екл.
Песен на песните ПП Пес П.П. Пес.
Исая Ис Иса Ис. Иса.
Еремия Ер Ерм Ере Ер. Ерм. Ере.
Плачът на Еремия ПлЕ Плач ПлЕр ПЕ ПлЕ. Плач. ПлЕр. П.Е.
Езекиил Ез Езек Езк Ез. Езек. Езк.
Даниил Дан Дн Дан. Дн.
Осия Ос Оси Ос. Оси.
Йоил Йл Ил Йл. Ил.
Амос Ам Амс Ам. Амс.
Авдий Авд Авд.
Йона Йон Ион Йон. Ион.
Михей Мих Мx Мих. Мх.
Наум Нам Нам.
Авакум Авк Ава Авак Авк. Ава. Авак.
Софоний Соф Сф Соф. Сф.
Агей Аг Аге Аг. Аге.
Захария Зах Зх Зах. Зх.
Малахия Мал Мл Мал. Мл.

Нов Завет

книга съкращения
Матей Мт Мат Мт. Мат.
Марк Мк Мр Мк. Мр.
Лука Лк Лук Лк. Лук.
Йоан Йн Иоан Йн.
Деяния на апостолите ДА Деян Д.А. Деян.
Яков Як Як.
1 Петър 1 Пт 1 Пет 1 Пт. 1 Пет.
2 Петър 2 Пт 2 Пет 2 Пт. 2 Пет.
1 Йоаново 1 Йоан 1 Йоан.
2 Йоаново 2 Йоан 2 Йоан.
3 Йоаново 3 Йоан 3 Йоан.
Юда Юд Юд.
Римляни Рим Рм Рим. Рм.
1 Коринтяни 1Кр 1Кор 1 Кр. 1 Кор.
2 Коринтяни 2Кр 2Кор 2 Кр. 2 Кор.
Галатяни Гал Гл Гал. Гл.
Ефесяни Еф Ефс Еф. Ефс.
Филипяни Фил Флп Фил. Флп.
Колосяни Кол Кл Кол. Кл.
1 Солунци 1Сл 1Сол 1 Сл. 1 Сол.
2 Солунци 2Сл 2Сол 2 Сл. 2 Сол.
1 Тимотей 1Тм 1Тим 1 Тм. 1 Тим.
2 Тимотей 2Тм 2Тим 2 Тм. 2 Тим.
Тит Тт Тт.
Филимон Флм Фмн Флм. Фмн.
Евреи Евр Ев Евр. Ев.
Откровение Отк От Отк. От.