В Христос вярата е

Дар от Бога

Римляни 12:3 – Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.

Ефесяни 2:8 – Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога;

Ефесяни 6:23 – Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и Господ Исус Христос.

Филипяни 1:29 – защото, относно Христос, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него,

Дело на Бога

Деяния 11:21 – Господнята ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа.

1 Коринтяни 2:5 – за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.

Скъпоценна

2 Петрово 1:1 – Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:

Пресвята

Юда 1:20 – А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух,

Плодоносна

1 Солунци 1:3 – като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.

Съпроводена от покаяние

Марк 1:15 – Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.

Лука 24:47 – и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим.

Последвана от обръщане

Деяния 11:21 – Господнята ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа.