Вечният живот е разкрит в Писанията

Йоан 5:39 – Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен,