• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 13

13 А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.  

2 И по време на вечерята, когато дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,  

Иисус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива,  

4 стана от вечерята, сложи настрани горната Си дреха, взе кърпа и се препаса.  

5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.  

6 И така, дойде при Симон Петър. Той Му каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?  

7 Иисус в отговор му каза: Това, което Аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това.  

8 Петър Му каза: Ти никога няма да умиеш моите крака! Иисус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мен.  

9 Симон Петър Му каза: Господи, не само краката ми, а и ръцете и главата!  

10 Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.  

11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.  

12 А като уми краката им и си взе горната дреха, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?  

13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.  

14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.  

15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.  

16 Истина, истина ви казвам: слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.  

17 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.  

18 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието: „Който ядеше хляба Ми, вдигна своята пета против Мен.“  

19 Отсега ви го казвам, преди да е станало, че когато стане, да повярвате, че съм Аз.  

20 Истина, истина ви казвам: който приеме онзи, когото Аз пращам, Мен приема; а който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил.  

21 Като каза това, Иисус се смути в духа Си и свидетелства, и каза: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.  

22 Тогава учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори.  

23 А на трапезата един от учениците, когото Иисус любеше, се беше облегнал на гърдите на Иисус.  

24 Симон Петър му кимна да попита кой е този, за когото Иисус говори.  

25 А той, като се беше облегнал назад на гърдите на Иисус, Му каза: Господи, кой е?  

26 Иисус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залък и ще му го дам. И като натопи залъка, Той го подаде на Юда Симонов Искариотски.  

27 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Иисус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.  

28 Но никой от седящите не разбра защо му каза това.  

29 Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Иисус му казва: Купи, каквото ни трябва за празника, или че трябва да даде нещо на бедните.  

30 И така, като взе залъка, веднага излезе; а беше нощ.  

31 А когато излезе, Иисус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него.  

32 Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.  

33 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както казах на юдеите, така казвам и на вас, че там, където отивам Аз, вие не можете да дойдете.  

34 Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.  

35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.  

36 Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Иисус отговори: Където отивам Аз, ти не можеш сега да Ме последваш, но ще Ме последваш после.  

37 Петър Му каза: Господи, защо не мога да Те последвам сега? Живота си ще дам за Теб.  

38 Иисус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: петелът няма да пропее, преди ти три пъти да се отречеш от Мен.  


Библия, РИ Верен (VER)

Copyright by © Издателство Верен 2013. Използвани с разрешение.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.