• Търсене

  • Избери Превод


Лука 18

18 Каза им и една притча за това, че трябва винаги да се молят и да не се уморяват, като каза:

2 В един град имаше един съдия, който не се боеше от Бога и човека не зачиташе.

3 В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми!

4 Но той за известно време не искаше. Но после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и хората не зачитам,

5 пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще ѝ отдам правото, да не би да ме измори с непрекъснатото си идване.

6 И Господ каза: Слушайте какво каза неправедният съдия!

7 А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, и ще се бави ли спрямо тях?

8 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?

9 Също и на онези, които разчитаха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча:

10 Двама души: единият фарисей, а другият бирник, се изкачиха в храма да се помолят.

11 Фарисеят, като се изправи, се молеше в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите хора – грабители, неправедни, прелюбодейци, също и като този бирник.

12 Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.

13 А бирникът, като стоеше надалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, а се биеше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешника.

14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен.

15 Донесоха още при Него малките си деца, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха, ги смъмриха.

16 Но Иисус ги повика и каза: Оставете децата да дойдат при Мен и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.

17 Истина ви казвам: който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.

18 И някой си началник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?

19 А Иисус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един, Бог.

20 Знаеш заповедите: „Не прелюбодействай; не убивай; не кради; не лъжесвидетелствай; почитай баща си и майка си.“

21 А той каза: Всичко това съм опазил от младостта си.

22 Иисус, като чу, му каза: Едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на бедните, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.

23 А той, като чу това, много се наскърби, защото беше твърде богат.

24 И Иисус, като го видя, че много се наскърби, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!

25 Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

26 А онези, които чуха това, казаха: Тогава кой може да се спаси?

27 А Той каза: Невъзможното за хората е възможно за Бога.

28 А Петър каза: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.

29 А Той им каза: Истина ви казвам: няма никой, който да е оставил къща или родители, или братя, или жена, или деца заради Божието царство,

30 и който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идващия свят – вечен живот.

31 И като взе дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Ерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни,

32 защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с Него и ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,

33 и ще Го бият, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.

34 Но те не разбираха нищо от това; тази дума беше скрита за тях и те не разбираха това, което се казваше.

35 А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси.

36 И като чу, че минава народ, попита какво е това.

37 И му казаха, че Иисус Назарянинът минава.

38 Тогава той извика, като каза: Иисусе, Сине Давидов, смили се над мен!

39 А тези, които вървяха отпред, го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен!

40 И така, Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато онзи се приближи, Той го попита:

41 Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам.

42 Иисус му каза: Прогледай! Твоята вяра те изцели*.

*или: спаси

43 И той веднага прогледа и Го последва, като славеше Бога. И целият народ, като видя това, въздаде хвала на Бога.


Библия, РИ Верен (VER)

Copyright by © Издателство Верен 2013. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.