Вярата и нечестивите

Може да бъде изповядана от нечестиви

Деяния 8:13 – И самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела.

Деяния 8:21 – Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога.

Нечестивите са лишени от вяра

Йоан 10:25 – Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене.

Йоан 12:37 – Но независимо че беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;

Деяния 19:9 – А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа, той се оттегли от тях и отдели учениците, и всеки ден разискваше в училището на Тирана.

2 Солунци 3:2 – и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.