Вярата идва от

Христос

Евреи 12:2 – като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.

Святия Дух

1 Коринтяни 12:9 – на друг – вяра чрез същия Дух, а пък на друг – изцелителни дарби чрез единия Дух;

Писанията

Йоан 20:31 – А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

2 Тимотей 3:15 – и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.

Проповядване

Йоан 17:20 – И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

Деяния 8:12 – Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени.

Римляни 10:14 – Как обаче ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?

Римляни 10:15 – И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:

Римляни 10:17 – И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

1 Коринтяни 3:5 – Тогава какво е Аполос и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.