За спасение е необоходимо

изповядване на Христос

Римляни 10:10Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.

новорождение

Йоан 3:3Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.

устояване докрай

Матей 10:22Ще бъдете мразени от всички заради Моето име; а който устои докрай, той ще бъде спасен.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.