Задълженията на апостолите

Лука 24:48Вие сте свидетели за това.

Йоан 15:27Но и вие свидетелствате, защото сте били с Мен отначало.

Деяния 1:8Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

Деяния 1:21-22И така, от човеците, които дружаха с нас през цялото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше сред нас, като се почне от дните, когато Йоан кръщаваше, и се стигне до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му.

Деяния 2:32Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели.

Деяния 3:15убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели.

Деяния 4:33И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях.

Деяния 5:32И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Святият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.

Деяния 10:39-41И ние сме свидетели на всичко, което извърши Той и в Юдейската земя, и в Йерусалим; Когото те убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви не на целия народ, а на нас – предварително избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.

Деяния 13:31И Той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха дошли с Него от Галилея в Йерусалим, които сега са свидетели за Него пред народа.

2 Петрово 1:16 – Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.

2 Петрово 1:18И самите ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина.

1 Йоан 1:1-3 – Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за Словото на живота (защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас); това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.