Завистта води до всякакво зло дело

Яков 3:16 – Защото където има завист и свадливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.