• Търсене

  • Избери Превод


Числа 3

Задължения на левитите като свещенослужители

1 А ето поколенията на Аарон и Моисей във времето, когато Господ говорѝ на Моисей на Синайската планина.

Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.

Тези са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействат.

А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха деца; а Елеазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарон.

И Господ говорѝ на Моисей:

Приведи Левиевото племе и ги представи пред свещеника Аарон, за да му слугуват.

Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.

И нека пазят всички принадлежности на шатъра за срещане и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.

И да дадеш левитите на Аарон и на синовете му: те са дадени всецяло на него от страна на израилтяните.

10 А Аарон и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да бъде умъртвен.

11 Господ говорѝ още на Моисей:

12 Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните вместо всички първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.

13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израил – и човек, и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Йехова.

14 И Господ говорѝ на Моисей в Синайската пустиня:

15 Преброй Левиевите синове според бащините им домове, според семействата им; да преброиш всички мъжки от един месец и нагоре.

16 И така, Моисей ги преброи според Господнето слово, както му беше заповядано.

17 А синовете на Левий, по имената си, бяха тези: Гирсон, Каат и Мерарий.

18 Ето имената на Гирсоновите синове според семействата им: Ливний и Семей;

19 и Каатовите синове според семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;

20 и Мерариевите синове според семействата им: Маалий и Мусий. Тези са семействата на Левиевите синове според бащините им домове.

21 От Гирсон произлезе Ливниевото и Семеевото семейство; тези са семействата на Гирсоновите синове.

22 Преброените от тях според числото на всичките от мъжки пол от един месец и нагоре, които бяха преброени от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.

23 Семействата на Гирсоновите синове да поставят шатрите си зад скинията към запад.

24 И началник на бащиния дом на Гирсоновите синове да бъде Елиасаф, Лаиловият син.

25 А под грижата на Гирсоновите синове в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, завесата на входа на шатъра за срещане,

26 дворните завеси, завесата за входа на двора, който е около скинията, и жертвеникът и въжетата му за цялата му служба.

27 От Каат произлезе семейството на Амрамовите синове и семейството на Исахаровите синове, и семейството на Хевроновите синове, и семейството на Озииловите синове; тези са семействата на Каатовите синове.

28 Според числото на всички от мъжки пол от един месец и нагоре имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.

29 Семейството на Каатовите синове да постави шатрите си откъм южната страна на скинията.

30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовите синове да бъде Елисафан, Озииловият син.

31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, жертвениците, принадлежностите на светилището, с които служат, завесата и всичко, което принадлежи на службата му.

32 Елеазар, син на свещеника Аарон, да бъде началник над левитските началници и да надзирава онези, които пазят заръчаното за светилището.

33 От Мерарий произлезе семейството на Маалиевите синове и семейството на Мусиевите синове; тези са Мерариевите семейства.

34 Които от тях бяха преброени според числото на всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.

35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевите синове да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.

36 А под грижата, определена на Мерариевите синове, да бъдат дъските на скинията, лостовете ѝ, стълбовете ѝ, подложките ѝ, всичките ѝ прибори, всичко, което принадлежи на службата ѝ,

37 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжетата им.

38 Тези, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, т. е. грижа за израилтяните; а чужденец, който би се приближил, да бъде умъртвен.

39 Всички, преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха според семействата им, според Господнята заповед, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.

40 Тогава Господ каза на Моисей: Преброй всички мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.

41 И да вземеш левитите за Мен (Аз съм Господ) вместо всички първородни между израилтяните и добитъка на левитите вместо всички първородни между добитъка на израилтяните.

42 И така, Моисей преброи всички първородни между израилтяните, както Господ му заповяда;

43 и всички мъжки първородни, като бяха преброени по име от един месец и нагоре според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста седемдесет и трима души.

44 Господ говорѝ още на Моисей:

45 Вземи левитите вместо всички първородни между израилтяните и добитъка на левитите вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.

46 А за откупуване на двеста седемдесет и трима души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,

47 да вземеш по пет сикъла на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);

48 и парите на откупа от онези, които са повече, да дадеш на Аарон и синовете му.

49 И така, Моисей взе парите на откупа от онези, които бяха повече от изкупените чрез размяна с левитите;

50 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста шестдесет и пет сикъла според сикъла на светилището.

51 Моисей даде парите от откупа на Аарон и синовете му според Господнето слово, както Господ заповяда на Моисей.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *