• Търсене

  • Избери Превод


Числа 7

Приноси за скинията

1 Когато Моисей свърши поставянето на скинията, помаза я и я освети с всичките ѝ принадлежности и жертвеника с всичките му прибори, и ги помаза, и ги освети,

тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;

и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци и по един вол от всеки, и ги представиха пред скинията.

Тогава Господ говорѝ на Моисей:

Приеми тези неща от тях и нека служат за вършенето на работата на шатъра за срещане; и ги дай на левитите, на всеки според работата му.

И така, Моисей взе колите и воловете и ги даде на левитите;

двете коли и четирите вола даде на Гирсоновите синове според работата им;

а четирите коли и осемте вола даде на Мерариевите синове според работата им под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.

А на Каатовите синове не даде; защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.

10 В деня, когато жертвеникът беше помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред жертвеника.

11 И Господ каза на Моисей: Нека принасят приносите си за освещаването на жертвеника по един първенец на ден.

12 Този, който принесе приноса си първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;

13 приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебния принос;

14 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

15 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

16 един козел в принос за грях;

17 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасон, Аминадавовия син.

18 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе;

19 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос;

20 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

21 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

22 един козел в принос за грях;

23 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаил, Суаровия син.

24 На третия ден принесе първенецът на Завулоновите синове Елиав, Хелоновият син.

25 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос;

26 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

27 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

28 един козел в принос за грях;

29 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиав, Хелоновия син.

30 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на Рувимовите синове.

31 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос;

32 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

33 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

34 един козел в принос за грях;

35 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисур, Седиуровия син.

36 На петия ден принесе първенецът на Симеоновите синове Селумиил, Сурисадаевият син.

37 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

38 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

39 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

40 един козел в принос за грях;

41 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиил, Сурисадаевия син.

42 На шестия ден принесе първенецът на Гадовите синове Елиасаф, Деуиловият син.

43 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос;

44 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

45 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

46 един козел в принос за грях;

47 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасаф, Деуиловия син.

48 На седмия ден принесе първенецът на Ефремовите синове Елисама̀, Амиудовият син.

49 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос;

50 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

51 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

52 един козел в принос за грях;

53 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама̀, Амиудовия син.

54 На осмия ден принесе първенецът на Манасиевите синове Гамалиил, Федасуровият син.

55 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос;

56 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

57 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

58 един козел в принос за грях;

59 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиил, Федасуровия син.

60 На деветия ден принесе първенецът на Вениаминовите синове Авидан, Гедеоновият син.

61 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос;

62 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

63 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

64 един козел в принос за грях;

65 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидан, Гедеоновия син.

66 На десетия ден принесе първенецът на Дановите синове Ахиезер, Амисадаевият син.

67 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос;

68 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

69 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

70 един козел в принос за грях;

71 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезер, Амисадаевия син.

72 На единадесетия ден принесе първенецът на Асировите синове Фагеил, Охрановият син.

73 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос;

74 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

75 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

76 един козел в принос за грях;

77 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, Охрановия син.

78 На дванадесетия ден принесе първенецът на Нефталимовите синове Ахирей, Енановият син.

79 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла; един сребърен леген от седемдесет сикъла според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос;

80 един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

81 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

82 един козел в принос за грях;

83 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирей, Енановия син.

84 Тези бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на жертвеника в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни тамянника;

85 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикъла и всеки леген – седемдесет сикъла; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикъла според сикъла на светилището;

86 дванадесет златни тамянника, пълни с тамян (всеки тамянник беше от десет сикъла според сикъла на светилището; всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикъла);

87 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет телета, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета заедно с хлебния им принос и дванадесет козела в принос за грях;

88 и всичкият добитък за мирна жертва беше двадесет и четири телета, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на жертвеника, след като беше помазан.

89 И когато Моисей влезе в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и му говореше.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *