• Търсене

  • Избери Превод


Деяния 3

Излекуването на един куц човек

Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час[1], часа на молитвата,

някои носеха един човек, куц по рождение. когото слагаха всеки ден при така наречените Красиви врати на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма.

Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня.

А Петър, заедно с Йоан, се взря в него и каза: Погледни ни.

И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях.

Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи.

И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и в същия миг краката и глезените му добиха сила.

И той, като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше Бога.

И целият народ го видя да ходи и да слави Бога;

10 и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня при Красивите врати на храма; и се изпълниха с почуда и удивление за това, което беше станало с него.

Проповедта на Петър в храма

11 И понеже изцеленият куц човек не се отделяше от Петър и Йоан, то целият народ смаян се стече при тях в така наречения Соломонов притвор.

12 А Петър, като видя това, започна да говори на хората: Израилтяни, какво се чудите на това? Или защо се взирате в нас, като че поради своя сила или благочестие сме направили той да проходи?

13 Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Син[2] Исус, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.

14 Но вие се отрекохте от Святия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,

15 убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели.

16 И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.

17 И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание;

18 но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че Неговият Помазаник ще пострада.

19 Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа

20 и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос,

21 Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на Своите святи пророци.

22 Защото Моисей е казал: „Господ Бог ще ви въздигне измежду братята ви Пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото ще ви каже;

23 и всяка душа, която не послуша този Пророк, ще бъде изтребена отсред народа.“

24 И всички пророци от Самуил и след него, които са говорили, и те са известили за тези дни.

25 Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог сключи с бащите ви, когато каза на Авраам: „В твоето потомство ще се благословят всички земни племена.“

26 Бог, като възкреси Своя Син, първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви.

Бележки:

  1. 3:1 15 часа.
  2. 3:13 От гр. отроче.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *