• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 18

Вина, справедливост и възмездие

1 Пак дойде към мене Господнето слово и каза:

Какво искате да кажете вие, които употребявате тази поговорка относно Израилевата земя, като казвате: Бащите ядоха кисело грозде, а на децата оскоминяха зъбите?

Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, няма вече да има повод да употребите тази поговорка в Израил.

Ето, всички души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре.

Но ако някой е праведен и постъпва законно и право,

ако не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, нито се приближава до жена, когато е в нечистотата си,

ако не насилва човека, а връща на длъжника залога му, не граби с насилие, а дава хляба си на гладния и покрива с дрехи голия,

ако не дава с лихва и не взема печалба, оттегля ръката си от неправда, върши правосъдие между човека и човека,

ходи в наредбите Ми и пази законите Ми, за да постъпва вярно; такъв човек е праведен, непременно той ще живее, казва Господ Йехова.

10 Ако той роди син разбойник, който пролива кръв и върши която и да било от тези работи,

11 и който, освен че не изпълнява нито една от тези длъжности, а и яде по планините и осквернява жената на ближния си,

12 насилва сиромаха и немощния, граби с насилие, не връща залога, повдига очите си към идолите и прави мерзости,

13 дава с лихва и взема печалба; такъв човек ще живее ли? Няма да живее. След като е сторил всички тези мерзости, непременно ще умре; кръвта му ще бъде върху него.

14 Но ако той роди син, който, като гледа всички грехове, които баща му е направил, се бои[1] и не върши такива работи,

15 не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си,

16 не насилва човека, нито задържа залог, не граби с насилие, а дава хляба си на гладния и покрива с дреха голия,

17 не угнетява сиромаха, не взема лихва и печалба, изпълнява наредбите Ми и постъпва според законите Ми; такъв човек няма да умре за беззаконието на баща си; непременно ще живее.

18 Баща му, понеже жестоко е угнетявал, грабил от брата си с насилие и правил между народа си това, което не е добро, ето, той ще умре заради беззаконието си.

19 Но вие казвате: Защо синът не понася наказанието за бащиното си беззаконие? Когато синът е постъпвал законно и право, пазил е всичките Ми наредби и ги е извършвал, той непременно ще живее.

20 Душата, която греши, тя ще умре. Синът няма да понесе наказанието за бащиното беззаконие, нито бащата ще понесе наказанието за синовното беззаконие. Правдата на праведния ще бъде за него и беззаконието на беззаконника ще бъде за него.

21 Но ако беззаконникът се отвърне от всички грехове, които е извършил, пази всичките Ми наредби и постъпва законно и право, непременно той ще живее, няма да умре.

22 Никое от престъпленията, които е извършил, няма да се помни против него; чрез правдата, която е извършил, ще живее.

23 Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? – казва Господ Йехова. А нее ли по-добре да се отвърне от пътя си и да живее?

24 Когато обаче праведният се отвърне от правдата си и извърши неправда, като извърши всички мерзости, които нечестивият върши, тогава ще живее ли? Нито едно от праведните дела, които е извършил, няма да се помни; за престъплението, което е извършил, и за греха, който е извършил, заради тях ще умре.

25 Но вие казвате: Господният път не е прав. Слушайте сега, доме Израилев: Моят път ли не е прав? Не са ли криви вашите пътища?

26 Когато праведният се отвърне от правдата си и извърши неправда, ще умре заради нея; поради неправдата, която е извършил, той ще умре.

27 А пък когато нечестивият се отвърне от нечестието, което е извършил, и постъпи законно и право, той ще опази жива душата си.

28 Понеже се е опомнил и се е отвърнал от всички престъпления, които е извършил, непременно ще живее, няма да умре.

29 Но Израилевият дом казва: Господният път не е прав. Доме Израилев, Моите пътища ли не са прави? Не са ли криви вашите пътища?

30 Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя – всеки според постъпките му, казва Господ Йехова. Покайте се и се отвърнете от всичките си престъпления, за да не ви погуби беззаконието.

31 Отхвърлете от себе си всички престъпления, с които беззаконствахте, и си направете ново сърце и нов дух; защо да умрете, доме Израилев?

32 Понеже Аз не благоволя в смъртта на онзи, който умира, казва Господ Йехова; затова се върнете и живейте.

Бележки:

  1. 18:14 Или: внимава.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *