• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 1

Исус Христос – Светлината на света

В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.

То в начало беше у Бога.

Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.

И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.

Йоан – предтеча на Спасителя

Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.

Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него.

Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за Светлината.

Бог се въплътява

Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.

10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.

11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.

12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;

13 които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.

14 И Словото стана плът и живя[1] между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

15 Йоан свидетелства за Него и казваше със силен глас: Ето Този, за Когото говорих: Този, Който идва след мене, стана по-горен от мене[2], понеже е бил преди мене.

16 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;

17 понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.

18 Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Свидетелството

19 И това е свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: Ти кой си?

20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос[3].

21 И го попитаха: Тогава кой си ти? Илия ли си? Той каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не съм.

22 Тогава му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили. Какво казваш за себе си?

23 Той каза:

Аз съм „глас на един, който вика в пустинята:
Прав направете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.

24 А изпратените бяха от фарисеите.

25 И го попитаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?

26 Йоан им отговори: Аз кръщавам с вода. Но сред вас стои Един, Когото вие не познавате.

27 Този, Който идва след мене, Който беше преди мене, на Когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.

28 Това стана във Витания[4] отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.

29 На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!

30 Този е, за Когото казах: След мен идва Човек, Който стана по-горен от мене[5], защото е бил преди мен.

31 И аз не Го познавах; но дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.

32 И Йоан свидетелства, като каза: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.

33 И аз не Го познавах; но Онзи, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Святия Дух.

34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.

Първите апостоли

35 На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.

36 И като видя Исус, когато минаваше, каза: Ето Божия Агнец!

37 И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус.

38 А Исус, като се обърна и видя, че идват след Него, ги попита: Какво търсите? А те Му казаха: Равви (което значи Учителю), къде живееш?

39 Каза им: Елате и ще видите. И така, дойдоха и видяха къде живее, и този ден останаха при Него. Беше около десетия час.

40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.

41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия (което значи Христос).

42 Като го заведе при Исус, Той се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа (което значи Петър[6]).

43 На другия ден Исус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Ела след Мен.

44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.

45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, Който е от Назарет.

46 Натанаил му каза: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна: Ела и виж.

47 Исус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.

48 Натанаил Го попита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори: Преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята.

49 Натанаил му каза: Учителю, Ти си Божият Син, Ти си Израилевият Цар.

50 Исус му отговори: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? Повече от това ще видиш.

51 И му каза: Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над Човешкия Син.

Бележки:

  1. 1:14 От гр. обитаваше.
  2. 1:15 Или: ме изпревари.
  3. 1:20 От гр. Помазаник.
  4. 1:28 Или: Витавара.
  5. 1:30 Или: ме изпревари.
  6. 1:42 От арам. скала.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *