• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 3

Беседата с Никодим

Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец.

Той дойде при Исус през нощта и Му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.

Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново[1], не може да види Божието царство.

Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?

Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

Не се чуди, че ти казах: Трябва да се родите отново.

Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.

Никодим Му отговори: Как може да стане това?

10 Исус му отговори: Ти си учител на Израил и не знаеш ли това?

11 Истина, истина ти казвам: Ние говорим това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.

12 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?

13 И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият Син, Който е на небето.

14 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син

15 и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

17 Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

18 Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

19 И ето какво е осъждението: Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от Светлината, защото делата им бяха зли.

20 Понеже всеки, който върши зло, мрази Светлината и не отива към Светлината, да не би да се открият делата му;

21 но който постъпва според истината, отива към Светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога.

Последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус

22 След това Исус дойде с учениците Си в Юдейската земя и там се задържа с тях и кръщаваше.

23 Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и хората идваха и се кръщаваха.

24 Понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница.

25 И така възникна спор между Йоановите ученици и един юдеин относно очистването.

26 И дойдоха при Йоан и му казаха: Учителю, Онзи, Който беше с теб отвъд Йордан, за Когото ти свидетелства, ето, Той кръщава и всички отиват при Него.

27 Йоан отговори: Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето.

28 Вие сами сте ми свидетели, че казах: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.

29 Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така тази моя радост е пълна.

30 Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.

31 Онзи, Който идва отгоре, е над всички; който е от земята, земен е и земно говори. Който идва от небето, е над всички.

32 Каквото е видял и чул, за него свидетелства; но никой не приема свидетелството Му.

33 Който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил с печата си, че Бог е истинен.

34 Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.

35 Отец обича Сина и е предал всичко в Неговата ръка.

36 Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

Бележки:

  1. 3:3 Или: отгоре.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *