• Търсене

  • Избери Превод


Лука 18

Притча за неправедния съдия

Каза им една притча как трябва всякога да се молят и да не отслабват:

В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе.

В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми.

Но той за известно време не искаше. А после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и човеците не зачитам,

пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания.

И Господ каза: Слушайте какво каза неправедният съдия!

А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?

Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?

И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча:

10 Двама души се изкачиха в храма да се помолят, единият – фарисей, а другият – бирник.

11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци – грабители, неправедници, прелюбодейци, и особено не като този бирник.

12 Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.

13 А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удряше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника.

14 Казвам ви, че този си отиде у дома оправдан, а не онзи; защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат.

Исус Христос благославя децата

15 Донесоха още при Него младенците си, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха това, ги смъмриха.

16 Но Исус ги повика и каза: Оставете дечицата да дойдат при Мен и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.

17 Истина ви казвам: Който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него.

За опасностите от богатството

18 И някой си началник Го попита: Благи Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?

19 А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог.

20 Знаеш заповедите: „Не убивай“; „Не кради“; „Не лъжесвидетелствай“; „Почитай баща си и майка си“.

21 А той каза: Всичко това съм опазил от младостта си.

22 Исус, като го чу, му каза: Едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.

23 И той, като чу това, много се наскърби, защото беше твърде богат.

24 И Исус, като го видя, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!

25 Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

26 А онези, които чуха това, казаха: Тогава кой може да се спаси?

27 Той отговори: Невъзможното за човеците е възможно за Бога.

28 А Петър каза: Ето, ние оставихме своите домове и Те последвахме.

29 А Той им каза: Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или деца заради Божието царство,

30 който да не получи многократно повече в настоящото време, а в идещия свят – вечен живот.

Трето предсказание за страданията и възкресението

31 И като повика дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Йерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни.

32 Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с Него и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,

33 и ще Го бият, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.

34 Но те не разбираха нищо от това; и тези думи бяха скрити за тях и не разбираха това, което се казваше.

Излекуването на слепия в Йерихон

35 А когато Той се приближаваше до Йерихон, един слепец седеше край пътя да проси.

36 И като чу, че минава множество хора, попита какво е това.

37 Казаха му, че Исус Назарянинът минава.

38 Тогава той извика: Исусе, сине Давидов, смили се над мен!

39 А тези, които вървяха отпред, го смъмриха да мълчи; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен!

40 И така, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи, го попита:

41 Какво искаш да направя за теб? А той каза: Господи, да прогледам.

42 Исус му каза: Прогледай; твоята вяра те изцели.

43 И той веднага прогледа и тръгна след Него, като славеше Бога. И всички хора, като видяха това, въздадоха хвала на Бога.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *