Акарон

Най-северният град на филистимците, определен от Исус Навиев за наследие на Юдовото племе. Този град е даден по-късно на Дановото племе, но е явно, че евреите никога не са го владели за дълго време. Той е известен с внасянето на Господния ковчег – 1Цар. 5:10. Разрушаването на Акарон било предсказано от пророците: Амос – Ам. 1:8, Захария – Зах. 9:5,7 и Софония – Соф. 2:4. Изследователи са открили местоположението му в село Акир – десет мили на северо-изток от Азот. Останки от него не са останали.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.