Гезер

Столичен град на един Ханаански цар – И.Н. 10:33, 12:12, който се намирал между Веторон и Средиземно море – И.Н. 16:3, след това е включен в границите на Ефрем, и определен за левитите – И.Н. 16:3, 21:21. Ханаанците дълго време живели в Гезер – И.Н. 16:10; Съд. 1:29, но един Египетски цар превзел Гезер, избил ханаанците и подарил града на дъщеря си (една от жените на цар Соломон). Соломон го укрепил – 3Цар. 9:16.