Бог е Троица

Бащата, Синът и Святият Дух са наречени Бог

Филипяни 1:2 – Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос. 

Тит 2:13 – като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, (повече за божествеността на Исус Христос прочетете тук)

Деяния 5:3-4 – А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. (Повече за божествеността на Святия Дух прочетете тук)

Бащата, Синът и Святият Дух са отделни Личности

Бащата изпраща Сина в света

Йоан 3:16 – Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 17:18 – Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;

Йоан 20:21 – И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

Сънът се връща при Бащата

Йоан 16:10 – за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;

Йоан 16:28 – Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.

Бащата и Синът изпращат Святия Дух в света

Йоан 14:26 – А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

Деяния 2:33 – И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

Троицата са една същност, едно същество, една природа

Матей 28:19 – И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,

Взаимодействия между личностите на Троицата

Матей 3:16 – И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него;

Матей 12:28 – Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло върху вас.

Лука 3:22 – и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.

Йоан 14:26 – А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

Йоан 15:26 – А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене.

Деяния 1:4 – И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.

Деяния 2:33 – И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

Деяния 10:38 – как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.

Римляни 1:4 – а по Дух на святост беше обявен със сила като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;

Римляни 8:9 – Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.

1 Коринтяни 6:11 – И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.

2 Коринтяни 13:14 – Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас.

Галатяни 4:6 – И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

Ефесяни 1:17 – дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете,

Ефесяни 2:18 – защото чрез Него и едните, и другите имаме свой достъп при Отца, в един Дух.

Ефесяни 2:22 – в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.

Тит 3:6 – Когото изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител,

Евреи 9:14 – то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

1 Петрово 1:2 – избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да ви се умножи.

Множеството на Бога в Стария Завет

Битие 1:26 – Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Битие 3:22 – И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не посегне да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно,

Битие 11:7 –  Нека слезем и там да разбъркаме езика им, така че едни други да не разбират езика си.

Битие 19:24 – Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето.

Псалми 45:6-7 –  Твоят престол, Боже, е до вечни векове; скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и си намразил нечестие; затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя.

Исая 6:8 –  После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мене.

Исая 48:16 – Приближете се към Мене, чуйте това; отначало не съм говорил скришно; откакто стана това, Аз бях там;
и сега ме прати Господ Йехова и Духът Му.

Амос 4:10-11 – Пратих върху вас мор, както в Египет; поразих с меч юношите ви, като плених и конете ви; и докарах вонята на становете ви до ноздрите ви; но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ. Разорих градове между вас,
както Бог съсипа Содом и Гомор; и вие станахте като главня, изтръгната от огън; но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ.

Множеството на Бога в Новия Завет

Матей 3:16-17 – И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Матей 28:19 – И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,

1 Коринтяни 12:4-6 – Дарбите са различни, но Духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци.

2 Коринтяни 13:14 – Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас.

Ефесяни 4:4-6 – Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

1 Петрово 1:2 –  избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да ви се умножи.

Юда 20-21 – А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.