Бог е ревнив

Изход 20:5 – Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят.

Изход 20:7Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

Изход 34:14 – Защото ти не бива да се кланяш на друг бог, понеже Йехова, Чието име е Ревнив, е ревнив Бог.

Второзаконие 4:24 – Защото Господ, твоят Бог, е огън поглъщащ, Бог ревнив.

Второзаконие 5:9 – Да не им се кланяш, нито да им служиш; защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят.

Второзаконие 5:11Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

Второзаконие 6:15 – Защото Господ, твоят Бог, сред теб, е Бог ревнив, за да не пламне гневът на Господа, твоя Бог, против теб и да те изтреби от лицето на земята.

Второзаконие 29:20Бог няма да му покаже милост, но изведнъж гневът на Господа и ревността Му ще пламнат против този човек; и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето.

Второзаконие 32:16С чужди богове разпалиха ревността Му, с мерзости Го раздразниха до гняв.

Второзаконие 32:21Те разпалиха ревността Ми с онова, което не е Бог. С кумирите си Ме разгневиха; затова и Аз ще ги накарам да ревнуват от онези, които не саизбран народ, с народ неразумен ще ги разгневя.

Исус Навин 24:19Но Исус каза на народа: Няма да можете да служите на Господа; защото Той е Бог пресвят; Той е Бог ревнив; няма да прости престъпленията и греховете ви.

2 Летописи 16:7-10А в това време ясновидецът Ананий отиде при Юдейския цар Аса и му каза: Понеже си се уповал на сирийския цар, а не си се уповал на Господа, своя Бог, затова войската на сирийския цар се спаси от ръката ти. Етиопците и ливийците не бяха ли огромно множество, с твърде много колесници и конници? Но пак, понеже ти се упова на Господа, Той ги предаде в ръката ти. Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него. В това ти си постъпил безумно, затова отсега нататък ще те сполетят войни. При това Аса се разгневи на ясновидеца и го хвърли в затвор, защото се разсърди против него за думите му. И в същото време Аса притесни някои от народа.

Исая 30:1 – Горко на непокорните деца, казва Господ, които се съветват, но не с Мен, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, и прибавят грях към грях;

Исая 30:2 – Които отиват, за да слязат в Египет, без да се допитват до Моите уста, за да се закрепят със силата на фараона и да прибегнат под сянката на Египет!

Исая 31:1 – Горко на онези, които слизат в Египет за помощ и се надяват на коне, които уповават на колесници, понеже са многобройни, и на конници, защото са много яки, а не гледат към Святия Израилев, нито търсят Господа!

Исая 31:3 – Египтяните са хора, а не са Бог, и конете им – плът, а не дух; и когато Господ протегне ръката Си, тогава и онзи, който помага, ще се спъне, и онзи, на когото помага, ще падне, и всички заедно ще изчезнат. – След като насоча против тебе ревнивостта Си, те ще постъпят с теб яростно, ще отрежат носа и ушите ти; и останалите от тебе ще паднат от меч; те ще хванат синовете и дъщерите ти; и останалите от тях между тебе ще бъдат изгорени от огън.

Езекил 36:5 – Затова казва Господ Йехова: Непременно в пламенната Си ревност говорих против другите народи и против целия Едом, които с всесърдечна радост и душевно презрение направиха Моята земя свое владение, за да я изхвърлят и разграбят.

Езекил 39:25Затова така казва Господ Йехова: Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израилев дом и ще бъде ревнив за святото Си име.

Йоил 2:18Тогава Господ поревнува за земята Си и се смили над народа Си.

Наум 1:2Господ е ревнив Бог, Който отплаща; Господ въздава и се гневи; Господ отдава възмездие на противниците Си и пази гняв за враговете Си.

Захария 1:14И така ангелът, който говореше с мене, ми каза: Извикай и кажи: Така казва Господ на Силите: Ревнувам твърде силно за Йерусалим и за Сион.

1 Коринтяни 10:22Или искаме да подбудим Господа към ревност? Ние по-силни ли сме от Него?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.