Бог е водач

Битие 12:1 – Тогава Господ каза на Аврам: Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.

Изход 13:21И Господ вървеше пред тях – денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем.

Изход 15:13С милостта Си ще водиш народа, който си изкупил; упътил Си ги със силата Си към святото Си обиталище.

Изход 33:13-15 – Ако аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми, моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и придобия благоволението Ти; и разсъди, че този народ е Твой народ. И Господ каза: Самият Аз ще вървя с теб и Аз ще те успокоя. А Моисей му отговори: Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай оттук.

Числа 10:33И така пропътуваха тридневен път от Господнята планина; и ковчегът на Господния завет се движеше пред тях на тридневен път, за да им търси място за почивка.

Второзаконие 32:10Намери го в пуста земя. Да! В пустинна, дива и изпълнена с вой страна; огради го и бдеше над него, опази го като зеницата на окото Си.

Второзаконие 32:12 – Така Господ сам го водеше и нямаше с него чужд бог.

2 Царе 22:29Защото Ти, Господи, си светилник мой; и Господ ще озари тъмнината ми.

2 Летописи 32:22Така Господ избави Езекия и йерусалимските жители от ръката на асирийския цар Сенахирим и от ръката на всички други и ги ръководеше на всяка страна.

Неемия 9:19Ти пак в голямото Си милосърдие не ги остави в пустинята; облачният стълб не престана да бъде над тях денем, за да ги води по пътя, нито огненият стълб нощем, за да им свети по пътя, през който трябваше да минат.

Неемия 9:20И Ти им даде благия Си Дух, за да ги вразумява, и не отне манната Си от устата им, и им даде вода, когато бяха жадни.

Псалми 5:8 – Господи, води ме в правдата Си, поради неприятелите ми направи пътя Си ясен пред мене.

Псалми 23:2На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда.

Псалми 23:3Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си.

Псалми 25:5Води ме в истината Си и ме учи;защото Ти си Бог на Спасението ми; Теб чакам цял ден.

Псалми 25:9Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя Си.

Псалми 27:11Научи ме, Господи, на пътя Си и ме води по равна пътека поради онези, които ме причакват.

Псалми 31:3Защото Ти си моя канара и крепост; затова, заради името Си, ръководи ме и ме направлявай.

Псалми 32:8Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото Ми.

Псалми 48:14Защото Този Бог е наш Бог до вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт.

Псалми 61:2От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми; заведи ме на канарата, която е много висока за мене.

Псалми 73:24Чрез съвета Си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава.

Псалми 78:52 – А народа Си изведе като овце и ги заведе като стадо в пустинята,

Псалми 80:1 – Послушай, Пастирю Израилев, Който водиш като стадо Йосиф; Ти, Който обитаваш между херувимите, възсияй.

Псалми 107:7 – И ги заведе през прав път, за да достигнат в населен град.

Псалми 139:9-10Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи.

Псалми 139:24 – И виж дали има в мене оскърбителен път; и ме води по вечния път.

Притчи 8:20Ходя по пътя на правдата, сред пътеките на правосъдието,

Исая 40:11Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в скута Си и ще води полека доещите.

Исая 42:16Ще доведа слепите през път, който не са знаели, ще ги водя в пътеки, които са им били непознати; ще обърна тъмнината в светлина пред тях и неравните места ще направя равни. Така ще сторя и няма да ги оставя.

Исая 48:17Така казва Господ, Изкупителят ти, Святият Израилев: Аз съм Господ, твоят Бог, Който те учи за ползата ти, Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.

Исая 55:4Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената.

Исая 57:18Видях пътищата му и ще го изцеля; още ще го водя и пак ще утеша него и наскърбените му.

Исая 58:11Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват.

Еремия 3:4Не искаш ли да викаш отсега към Мен: Отче мой, Ти си наставник на младостта ми?

Лука 1:79за да осияе седящите в тъмнина и в смъртна сянка; така че да насочи стъпките ни в пътя на мира.

Йоан 10:3Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.

Йоан 10:4Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.

Йоан 16:13А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.