Бог е невидим

Изход 20:21 – Така народът стоеше надалеч. А Моисей се приближи до гъстия мрак, където беше Бог.

Изход 33:20 – Каза още: Не можеш да видиш лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив.

Второзаконие 4:11Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън до небето и имаше тъмнина, облак и мрак.

Второзаконие 4:15И така, внимавайте добре за себе си (защото в деня, когато Господ ви говорѝ на Хорив изсред огъня, вие не видяхте никакъв образ).

Второзаконие 5:22Тези думи Господ изговори на планината на всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака със силен глас; и друго не прибави. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мен.

3 Царе 8:12Тогава Соломон каза: Господ е казал, че ще обитава в мрак.

Йов 9:11Ето, минава край мен и не Го виждам; преминава и не Го забелязвам;

Йов 23:8Обаче, ето, отивам напред, но Го няма, и назад, но не Го виждам;

Йов 23:9 – Наляво, където работи, но не мога да Го видя; крие се надясно и не Го виждам.

Псалми 18:11Положи за Свое скривалище тъмнината, за покров около Си – тъмните води, гъстите въздушни облаци.

Псалми 97:2Облак и мрак са около Него; правда и съд са основа на престола Му.

Йоан 1:18Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Йоан 5:37И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелства за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели.

Йоан 6:46Не че някой е видял Отца освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.

Римляни 1:20Понеже от създаването на света това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така че човеците остават без извинение.

Колосяни 1:13-15Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

1 Тимотей 1:17А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

1 Тимотей 6:16Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Когото да бъде чест и вечно господство. Амин.

Евреи 11:27С вяра той напусна Египет, без да се бои от царския гняв, и остана твърд, сякаш виждаше Невидимия.

1 Йоан 4:12Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.