Бог е Баща

Изход 4:22 – А ти кажи на фараона: Така говори Йехова: Израил Ми е син, първородният Ми;

Второзаконие 14:1 – Вие сте синове на Господа, вашия Бог; да не правите по тялото си нарязвания, нито да се бръснете между очите си заради мъртвец.

Второзаконие 32:5-6Те се развратиха пред Него; поради порока си не са Негови чеда; а са поколение, извратено и криво. Така ли се отплащате на Господа, народе глупав и неразумен? Не е ли Той твоят Отец, Който те е изкупил? – Той, Който те е създал и утвърдил.

2 Царе 7:14 – Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син. Ако извърши беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, и с удари, каквито са за човешкия род;

1 Летописи 28:6 – И ми каза: Синът ти Соломон – той ще построи дома Ми и дворовете Ми; защото него избрах да бъде Мой син и Аз ще бъда негов Отец.

1 Летописи 29:10Затова Давид благослови Господа пред цялото събрание и каза: Благословен си, Господи, от века до века, Бог на нашия баща Израил.

Псалми 68:5Баща на сирачетата и защитник на вдовиците е Бог в Своето обиталище.

Псалми 89:26Той ще извика към Мен: Отец си ми, Бог мой и канарата на моето спасение.

Исая 1:2Чуйте, небеса, и дай ухо, земльо. Защото Господ е говорил, като е казал: Деца отхраних и възпитах; но те се разбунтуваха против Мене.

Исая 8:18Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещания в Израил от Господа на Силите, Който обитава на хълма Сион.

Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

Исая 63:16 Защото Ти си наш Отец, ако и да не ни знае Авраам и да не ни признае Израил; Ти, Господи, си наш Отец; Твоето име е наш вечен Изкупител.

Исая 64:8Но сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти – грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка.

Еремия 3:19и Аз си казах как щях да те поставя между децата и щях да ти дам желана земя, преславно наследство от народите. Още казах: Ти ще Ме назовеш: Отец мой, и няма да се отвърнеш да Ме следваш.

Осия 1:10 – Но все пак броят на израилтяните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли, нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза, че: Не сте Мой народ, ще им се каже: Вие сте деца на живия Бог.

Осия 11:1 – Когато Израил беше младенец, тогава го възлюбих и от Египет повиках сина Си.

Матей 3:17 – И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Матей 5:45За да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните.

Матей 6:4-6 – За да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И когато се молите, не бъдете като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.

Матей 6:8-9И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате. А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

Матей 7:11И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, Който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него!

Матей 10:20Защото не сте вие, които говорите, но Духът на вашия Отец, Който говори чрез вас.

Матей 10:29Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.

Матей 10:32-33И така, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, Който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, Който е на небесата.

Матей 11:25-27 – В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя благоугодно. Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отца никой не познава Сина; нито познава някой Отца освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие.

Матей 12:50Защото който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка.

Матей 13:43Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека слуша.

Матей 15:13А Той отговори: Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще бъде изкоренено.

Матей 16:17Исус му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, Който е на небесата.

Матей 16:27 – Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.

Матей 18:10Внимавайте да не презирате нито едно от тези, малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, Който е на небесата.

Матей 18:14Също така не е по волята на вашия Отец, Който е на небесата, да загине нито един от тези, малките.

Матей 18:19Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата.

Матей 20:23Той им каза: Моята чаша наистина ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете отдясно и отляво на Мене не е Мое право да реша. То ще се даде на онези, за които е било приготвено от Моя Отец.

Матей 26:29Но казвам ви, че отсега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Своя Отец.

Матей 26:39И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

Матей 26:42Пак отиде втори път и се помоли, като каза: Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине тази чаша, без да я пия, нека бъде Твоята воля.

Марк 8:38Защото ако се срамува някой заради Мен и заради думите Ми в това блудно и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със святите ангели.

Марк 11:25-26И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, то и вашият Отец, Който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения.

Марк 13:32А за онзи ден или час никой не знае – нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

Лука 2:49А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?

Лука 10:21В същия час Исус се възрадва в Духа и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, затова, че си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

Лука 10:22Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отец никой не знае Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие.

Лука 11:2А Той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята;

Лука 11:13И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!

Лука 22:29Затова както Моят Отец завещава царство на Мен, а Аз го завещавам на вас;

Лука 23:46И Исус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа Си. И като каза това, издъхна.

Лука 24:49И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.

Йоан 1:14И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Йоан 1:18Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Йоан 2:16 – А на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом дом на търговия.

Йоан 4:21-23Исус и каза: Жено, вярвай Ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.

Йоан 5:17-23А Исус им отговори: Отец Ми работи досега – и Аз работя. Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога. Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец; понеже каквото върши Той, същото върши и Синът. Защото Отец обича Сина и Му разкрива всичко, което Сам върши; ще Му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие. Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска. Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.

Йоан 5:36-37Но Аз имам свидетелство, по-голямо от Йоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за Мене, че Отец Ме е пратил. И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелства за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели.

Йоан 5:43Аз дойдох в името на Моя Отец и не Ме приемате; но ако дойде друг в свое име, него ще приемете.

Йоан 6:27Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.

Йоан 6:32На това Исус им каза: Истина, истина ви казвам – не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.

Йоан 6:44-46Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил, и Аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците: „Всички ще бъдат научени от Бога.“ Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при Мене. Не че някой е видял Отца освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.

Йоан 8:19Тогава Му казаха: Къде е Твоят Отец? Исус отговори: Нито Мене познавате, нито Моя Отец; ако познавахте Мене, бихте познавали и Моя Отец.

Йоан 8:27Те не разбраха, че им говореше за Отца.

Йоан 8:38Аз говоря това, което съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща.

Йоан 8:41-42Вие вършите делата на баща си. Те му казаха: Ние не сме родени от блудство; имаме един Отец – Бога. Исус им каза: Ако Бог беше вашият Отец, то вие щяхте да Ме обичате, защото Аз съм излязъл и дошъл от Бога; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.

Йоан 8:49 – Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Своя Отец, а вие Ме позорите.

Йоан 10:15 – Както Отец познава Мен и Аз познавам Отца. Аз давам живота Си за овцете.

Йоан 10:29-30Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец сме едно.

Йоан 10:32-33Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни? Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.

Йоан 10:36-38 – То на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син? Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте; но ако ги върша, дори да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мен и Аз в Отца.

Йоан 12:26-28 – Ако някой служи на Мене, нека Ме последва; и където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми; който служи на Мене, него ще почете Моят Отец. Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час. Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: Прославих Го и отново ще Го прославя.

Йоан 12:50И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.

Йоан 13:3 Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива;

Йоан 14:2В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

Йоан 14:6-13Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен. Ако познавахте Мене, бихте познали и Моя Отец. Отсега нататък Го познавате и сте Го видели. Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен; или пък Ми вярвайте поради самите дела. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

Йоан 14:16И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител[1], за да бъде с вас вовеки;

Йоан 14:20-21В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас. Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично.

Йоан 14:23-24Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него. Който не Ме обича, не пази думите Ми. Учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е изпратил.

Йоан 14:26А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

Йоан 14:31Но това става, за да познае светът, че Аз обичам Отца и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.

Йоан 15:8-10В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов.

Йоан 15:16Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; и каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

Йоан 15:23-24Който мрази Мене, мрази и Моя Отец. Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мен, и Моя Отец.

Йоан 15:26А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене.

Йоан 16:3И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито Мене.

Йоан 16:10 – За правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;

Йоан 16:15Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.

Йоан 16:23И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.

Йоан 16:25-28 – Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. В онзи ден ще попросите в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас; защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте Мен и повярвахте, че Аз излязох от Отца. Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.

Йоан 17:1 – Като изрече това, Исус вдигна очите Си към небето и каза: Отче, настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти

Йоан 17:5И сега, прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

Йоан 17:11Не съм вече на света, а тези са на света; и Аз идвам при Теб, Отче святи; опази в името Си тези, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние едно.

Йоан 17:21 – Да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

Йоан 17:24Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

Йоан 20:17 Исус и каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

Йоан 20:21И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

Деяния 1:4И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.

Деяния 2:33И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

Римляни 1:3 – За Неговия Син, нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство;

Римляни 1:7 – До всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.

Римляни 8:15Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!

1 Коринтяни 1:3Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.

1 Коринтяни 8:6 – Тоза нас има само един Бог – Отец, от Когото е всичко, и ниепредназначени за Него, и един Господ – Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

1 Коринтяни 15:24Тогава ще бъде краят, когато Той ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

2 Коринтяни 1:3Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха;

2 Коринтяни 6:18 – „И ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.

Галатяни 1:1 – Павел, апостол не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бог Отец, Който Го е възкресил от мъртвите,

Галатяни 1:3-4Благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и от нашия Господ Исус Христос, Който отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят, по волята на нашия Бог и Отец,

Галатяни 4:4-7 – А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христос.

Ефесяни 1:2-3Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;

Ефесяни 1:17 – Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете;

Ефесяни 2:18защото чрез Него и едните, и другите имаме свой достъп при Отца, в един Дух.

Ефесяни 3:14 – Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос;

Ефесяни 4:6 – Един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

Ефесяни 5:20 – И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос;

Ефесяни 6:23Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и Господ Исус Христос.

Филипяни 1:2Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.

Колосяни 1:2-3 – До святите и верни братя в Христос, които са в Колос: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос (като се молим винаги за вас;

Колосяни 1:12 – Като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината;

Колосяни 2:2 – За да се утешат сърцата им и, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят Божията тайна, т. е. Христос;

Колосяни 3:17 – И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.

1 Солунци 1:1 – Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господ Исус Христос: Благодат и мир да бъде на вас.

1 Солунци 1:3 – Като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.

1 Солунци 3:11А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус дано насочи пътя ни към вас.

1 Солунци 3:13 – За да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови светии.

2 Солунци 1:1-2 – Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос: Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господ Исус Христос.

2 Солунци 2:16А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда;

Тит 1:4 – До Тит, истинското ми чедо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с теб от Бога Отца и Христос Исус, нашия Спасител.

Евреи 1:5-6Защото на кого от ангелите Бог е казал някога: „Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих“; и пак: „Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син“? А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: „И поклонете се на Него всички Божии ангели.“

Евреи 12:9Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали; няма ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?

Яков 1:17Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.

Яков 1:27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.

Яков 3:9С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие!

1 Петрово 1:2-3 – Избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да ви се умножи. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите;

1 Петрово 1:17И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване на тази земя;

1 Йоаново 1:2 – Защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас;

1 Йоаново 2:1Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Ходатай при Отца – Исус Христос Праведния.

1 Йоаново 2:13Пиша на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате Отца.

1 Йоаново 2:15Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца.

1 Йоаново 2:22-24Кой е лъжец освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от Сина няма и Отца. Който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца. А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

1 Йоаново 3:1 – Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.

1 Йоаново 4:14И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света.

2 Йоаново 1:3-4Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих някои от чедата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.

2 Йоаново 1:9Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в учението, той има и Отца, и Сина.

Юда 1:1 – Юда, слуга на Исус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос;

Откровение 1:5 – И от Исус Христос, Който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си;

Откровение 3:5Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.

Откровение 14:1 – И видях, и ето, Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.